Vår rehabiliteringsmodell är unik

Fontänhusmodellen är det mest omfattande programmet inom det socialpsykiatriska fältet. Verksamheten vid Fountain House Stockholm betonar både arbete och gemenskap, och stödjer individen i alla områden i livet som påverkas när man lever med psykisk ohälsa. Hos oss engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar, och deras deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet.

Delaktighet och gemenskap

Hos oss är varje individ väntad och önskad varje dag, eftersom verksamheten på Fountain House Stockholm inte går runt utan våra medlemmars aktiva medverkan. Att ha en plats att gå till, där man känner sig behövd och är del av en gemenskap, är en viktig faktor för att förmå bryta den isolering som kan uppstå vid psykisk ohälsa.

Vi bedriver effektiv uppsökande verksamhet för att uppmuntra och stödja medlemmarnas deltagande i verksamheten. När medlemmar är frånvarande hör vi av oss via telefonsamtal, SMS, e-post eller vykort. Vi håller kontakt med medlemmar som är ute i arbete eller studier, och besöker de som är inlagda för vård och behandling. Medlemskapet har ingen tidsbegränsning, vilket innebär att det varar så länge individen själv önskar och att den som blivit medlem alltid är välkommen tillbaka till fontänhuset, oavsett hur lång ens frånvaro har varit.

Återhämtning på individens villkor

Medlemmarnas deltagande i verksamheten vid Fountain House Stockholm baserar sig på frivillighet. Detta innebär att medlemmarna själva bestämmer i vilken omfattning de deltar i verksamheten och vad de arbetar med på fontänhuset.

På så sätt kan medlemmarna anpassa sitt deltagande efter det egna måendet och den egna funktionsnivån och återhämta sig i sin egen takt, givetvis med stöd och uppmuntran från fontänhusets sida.

Som ett stöd i denna process erbjuds varje medlem att utforma en så kallad medarbetarplan tillsammans med en av fontänhusets anställda. Medarbetarplanen utgår ifrån varje medlems individuella målsättningar för tiden på Fountain House Stockholm, och det stöd de anser sig behöva för att uppnå dessa mål. Planen följs upp och uppdateras regelbundet, i enlighet med vad varje medlem och anställd kommer överens om.

Utvecklande av sociala färdigheter och relationer

Medlemmar och anställda på Fountain House Stockholm arbetar sida vid sida och driver alla delar av verksamheten tillsammans. Genom arbetet och i gemenskapen på fontänhuset utvecklar medlemmarna värdefulla relationer till andra medlemmar och till klubbhusets anställda handledare.

Hos oss ges medlemmarna möjlighet att återerövra och utveckla sociala färdigheter genom samarbete kring arbetsuppgifter och projekt, möten och olika sociala situationer. Genom sitt deltagande i verksamheten utvecklar medlemmarna kollegiala relationer såväl som vänskapsrelationer till övriga medarbetare på fontänhuset. Här kan olika typer av hjälpande relationer, som är centrala för återhämtningsprocessen, utvecklas både mellan medlemmar och anställda och mellan medlemmar.

Utvecklande av arbetsförmåga

Genom sin involvering i arbetet vid Fountain House Stockholm erbjuds varje medlem möjlighet att återerövra vilande förmågor, samt att utveckla ny kunskap och kompetens inom ett brett område arbetsuppgifter.

Arbetet leder till ökad självkänsla och självförtroende hos medlemmarna, vilket är av betydelse för återhämtningsprocessen. Genom sitt deltagande i verksamheten utvecklar medlemmarna även andra färdigheter av betydelse för en eventuell återgång till ordinarie arbetsmarknad.

De arbetsuppgifter som utförs på fontänhuset är uteslutande arbete som uppstår i driften av fontänhusets verksamhet. På vår kontors- respektive köksenhet arbetar medlemmar och anställda sida vid sida och driver verksamheten tillsammans. Utbudet av arbetsuppgifter är stort och varierande – från enkla dagliga rutiner till avancerade uppgifter och längre projekt. Utifrån eget intresse och förmåga väljer varje medlem på vilken enhet samt med vilka uppgifter man vill arbeta. Det finns inga krav på förkunskap på fontänhuset, utan alla arbetsuppgifter är öppna för den som vill lära sig eller bara prova på. Medlemmar lär sig att utföra de olika uppgifterna med stöd av andra medlemmar eller anställda, och uppmuntras testa nya saker och utmana sig själva i lämplig takt.

Såhär kan en arbetsvecka på Fountain House Stockholm se ut.

Stöd till arbete, praktik och studier

Fountain House Stockholm erbjuder individanpassat stöd till de medlemmar som önskar komma ut i arbete eller praktik på ordinarie arbetsmarknad, samt till de som vill börja studera eller slutföra tidigare påbörjade studier.

Det arbets- och studierelaterade stöd som erbjuds inom vårt eget program Vägar ut, tar sin utgångspunkt i den unika relationen mellan medlemmar och anställda på fontänhuset.

Eftersom de medlemmar och anställda som deltar i programmet Vägar ut dagligen arbetar sida vid sida på fontänhuset och lär känna varandra, kan vårt stöd individanpassas på ett sätt som inte är möjligt vid en myndighet. De medlemmar som deltar i programmet Vägar ut stödjer också varandra, genom att dela sina erfarenheter av arbete och studier och den process de befinner sig i. Medlemmar som studerar och arbetar erbjuds uppföljning och stöd och blir inbjudna till träffar för att behålla kontakten med fontänhuset. Precis som i övriga delar av fontänhusets verksamhet är medlemmarnas deltagande i programmet Vägar ut frivilligt. Det finns inga krav på att komma ut i arbete eller studier efter en viss tid, utan medlemmarna tillåts närma sig arbetsmarknaden i sin egen takt.

Stöd i kontakten med samhällets vård- och servicesystem

Fountain House Stockholm strävar efter att främja våra medlemmars rätt till god vård och service i samhället. Aktiva medlemmar har rätt till stöd och hjälp från fontänhuset i kontakten med samhällets vård- och servicesystem, samt i varierande frågor som kan beröra deras ersättning eller stödinsatser.

Fontänhusets roll i sociala och juridiska frågor är i första hand att hjälpa medlemmarna komma i kontakt med rätt instanser, eller att upprätthålla befintliga kontakter. Detta arbete är i huvudsak förebyggande och baserar sig på att informera medlemsgruppen om den stöd och service de har rätt till i samhället. I akuta fall kan fontänhusets anställda agera som personliga ombud i enskilda frågor.

Hälsofrämjande arbete

Fokus på den fysiska hälsan är en viktig del av verksamheten och stöds i en av våra riktlinjer: klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter för att hjälpa medlemmar att utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil. Många i vår målgrupp är ofta mer utsatta för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och en förkortad livslängd. Därför är det en viktig del av vårt uppdrag att vi utbildar varandra och erbjuder möjligheter att förbättra sin livsstil.

Under arbetstid erbjuder vi enkla möjligheter till vardagsmotion, pulshöjande träning samt meditation. Varje vecka har vi fasta tider för: promenader i närområdet; cirkelträning som varar i 10 minuter utan att behöva byta om; vårt egna koncept soft rörlighet med mjuka rörelser för hela kroppen. Utöver dessa fasta programpunkter har vi ett utbud av fysiska aktiviteter efter arbetstid som en del utav vårt sociala program ex badminton, simning och yoga.
En gång i veckan har vi wellnessforum, det är ett möte för alla som är intresserade att diskutera diverse hälsofrågor. Vi har talat om sömn, motion, kost, vitaminer, stress, pulshöjande träning och mycket mer. Syftet är att vi tillsammans ska lära oss enkla knep för att förbättra våra val och vanor kring kost och motion.
En gång i veckan har vi matplanering då vi bestämmer veckans matsedel och strävar efter att en balanserad matsedel med en variation av rätter. Vi lagar även till fika till olika tillfällen och ibland blir det bullar och ibland sockerfri efterrätt som en smoothie med nötter. Vi serverar alltid färsk frukt och nötmix i vårt café.
Utan pekpinnar tror vi att vi tillsammans kan göra små steg och bidra till bättre val och inspiration för en mer hälsosam livsstil. Som med allt i vår verksamhet är det frivilligt hur mycket man vill delta, det gäller även Wellnessprogrammet.

Ett socialt program

Efter arbetsdagen vill Fountain House Stockholm uppmuntra medlemmarna till en aktiv och stimulerande fritid och främja deras delaktighet i sociala och kulturella arenor i samhället. Därför erbjuder vi ett socialt program med utgångspunkt i medlemsgruppens önskemål.

Det sociala programmet innefattar ett brett utbud av hälsofrämjande och kreativa aktiviteter på fontänhuset, som planeras och genomförs av medlemmar och anställda tillsammans, flera kvällar i veckan. Därtill lagar vi söndagslunch tillsammans och firar alla högtider (såsom jul-, nyårs-, påsk- och midsommarafton) på fontänhuset den dag respektive högtid infaller. Fountain House Stockholm stänger aldrig mer än två dagar i följd och har öppet hela sommaren. Under sommarmånaderna ersätts kvällsaktiviteterna med ett antal längre utflykter. För att uppmuntra medlemmars deltagande i aktiviteter också utanför fontänhuset, såsom teater eller sportevenemang, ersätter Fountain House Stockholm en betydande del av biljettkostnaden, vilket möjliggörs tack vare de fondmedel vi aktivt ansöker om och blir beviljade.

Så här ser vårt sociala program ut denna månad!

Visste du att

71

av våra medlemmar gick ut i arbete, praktik och studier under 2022

Snabbfakta

  • Hos oss är varje individ väntad och önskad varje dag
  • Deltagandet i verksamheten baseras på frivillighet
  • Medlemmar och anställda arbetar sida vid sida och driver verksamheten tillsammans
  • De arbetsuppgifter som utförs är uteslutande arbete som uppstår i driften av verksamheten
  • Medlemmar erbjuds individanpassat stöd för att komma ut i arbete, praktik och studier
  • Tillsammans utformar vi och genomför sociala aktiviteter för att främja en meningsfull fritid

Aktuellt

12 december 2023

Vi är ackrediterade!

Ackreditering är en kvalitétssäkring för Fontänhus världen över. Nu har vi fått det glädjande beskedet att vi är ackrediterade på tre år, utan villkor eller anmärkningar. Ackrediteringen, som […]

Läs mer

Medlemsberättelse