Vår organisation – Nationellt och internationellt

Det finns idag över 300 fontänhus spridda på alla kontinenter, i mer än 30 länder. Fontänhusen samarbetar på nationell och internationell nivå och utbyter erfarenheter genom utbildning och internationella konferenser. Alla fontänhus följer samma riktlinjer och kvaliteten i verksamheten garanteras genom ett internt system för kvalitetssäkring.

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Sveriges Fontänhus Riksförbund arbetar för att stödja de 13 befintliga fontänhusen i Sverige, och verkar för att starta nya fontänhus i landet.

Clubhouse Europe

Clubhouse Europe verkar för att främja Fontänhusmodellen i Europa och bedriva påverkansarbete på en europeisk nivå, samt stärka det europeiska fontänhusnätverket.

Clubhouse International

Clubhouse International har det främsta ansvaret för att sprida Fontänhusmodellen internationellt, och ansvarar för utbildning och ackreditering (kvalitetssäkring) av enskilda fontänhus, samt koordinerar översynen av de internationella riktlinjerna. Clubhouse International bedriver även påverkansarbete och arbetar med opinionsbildning inom området psykisk hälsa på en global nivå.

Riktlinjer och ackreditering

Verksamheten vid varje enskilt fontänhus utgår ifrån internationella riktlinjer. Riktlinjerna kan betraktas som en förteckning över medlemmarnas rättigheter, samt som etiska koder för fontänhusens personal, styrelse och administration. Dessutom utgör riktlinjerna grunden för att bedöma kvaliteten hos enskilda fontänhus. För att garantera kvaliteten i verksamheten genomgår fontänhusen regelbundna kvalitetssäkringar, en så kallad ackrediteringsprocess, som administreras av Clubhouse International. Ett fontänhus ackrediteras för en period på ett eller tre år framåt, beroende på hur väl riktlinjerna efterlevs. Fountain House Stockholm är ackrediterade fram till 2026.

Historik

Det allra första fontänhuset öppnade i New York år 1948 och tog namnet Fountain House eftersom fastigheten hade en bakgård med en fontän. Fountain House föddes ur självhjälpsgruppen WANA (We Are Not Alone), som hade bildats fyra år tidigare av tio före detta mentalsjukhuspatienter och en före detta mentalsköterska från Rockland State Hospital i New York. Fontänhusmodellen utvecklades vid Fountain House under 50- och 60-talet, och spred sig under 70-talet över hela landet och därefter även utanför USA:s gränser.

Fountain House Stockholm öppnade år 1980 och blev det första fontänhuset i Europa. Initiativet till att öppna ett fontänhus i Sverige kom från Lis Asklund, som i slutet av 1970-talet gjorde en dokumentärfilm om Fountain House i New York. Efter att hennes film Istället för sjukhus: Fountain House hade visats på SVT lyckades Asklund få löfte om finansiering för att öppna en liknande verksamhet i Stockholm. Efter dryga 40 år är Fountain House Stockholm fortfarande verksamt i samma lokaler på Götgatan 38 i hjärtat av Södermalm, och utgör en viktig aktör inom det socialpsykiatriska rehabiliteringsfältet i Stockholms stad.

Visste du att

100000

medlemmar har årligen tillgång till fontänhus runt om i världen

Snabbfakta

  • I Sverige finns 14 Fontänhus som alla är organiserade i Sveriges Fontänhus Riksförbund, SFR.
  • I hela världen finns över 300 Fontänhus som alla jobbar efter samma modell.
  • 37 riktlinjer ligger till grund för arbetet vid fontänhusen världen över.

Visste du att

Resan mot återhämtning börjar här