Så här fungerar Fountain House Stockholm

Fountain House Stockholm är en ideell organisation som arbetar enligt Klubbhusmodellen för psykosocial rehabilitering, som i Sverige kallas Fontänhusmodellen. Vi följer de internationella riktlinjerna för klubbhusverksamhet och kvalitetssäkrades år 2023 för tre år framåt av Clubhouse International. Här kan du läsa mer om vad som gör Fontänhusmodellen unik.

Vår målgrupp

Verksamheten vid Fountain House Stockholm riktar sig till personer i hela Stockholmsområdet mellan 18 och 63 år som lever med psykisk ohälsa.

Hos oss blir man medlem

På Fountain House Stockholm engagerar sig personer med psykisk ohälsa som medlemmar och deras deltagande i verksamheten baserar sig på frivillighet. I motsats till begrepp som klient eller patient, signalerar medlemskapet att deltagarna är en aktiv del av och bidrar till fontänhusets verksamhet. Medlemmarna driver fontänhuset tillsammans med ett fåtal anställda handledare och utför allt arbete som uppstår i driften av verksamheten. Eftersom medlemskapet är frivilligt avgör medlemmarna själva i vilken omfattning de deltar, samt vilka arbetsuppgifter de vill jobba med.

Personalens roll på fontänhuset

Hos oss arbetar även anställd personal, som består av ett antal handledare och en verksamhetschef. Verksamheten är utformad så att den inte skulle fungera utan medlemmarnas aktiva medverkan och engagemang, eftersom de anställda är för få för att driva verksamheten själva. Medlemmar och anställda arbetar sida vid sida och inga arbetsuppgifter, utrymmen eller beslutsfattande möten på fontänhuset är avsedda enbart för någon av grupperna. De anställdas roll innefattar att engagera och handleda medlemmarna i det dagliga arbetet på fontänhuset, samt att utforma medarbetarplaner tillsammans med medlemmarna och stödja dem i att uppnå sina individuella mål.

Kärnan i verksamheten – Den arbetsinriktade dagen

Kärnan i fontänhusets verksamhet är den arbetsinriktade dagen som ska erbjuda alla medlemmar meningsfulla arbetsuppgifter, oberoende av förmåga. På Fountain House Stockholm väljer medlemmarna att arbeta antingen på vår kontors- eller vår köksenhet, vilka har olika ansvarsområden i den dagliga driften av fontänhuset. Arbetet på enheterna struktureras och planeras med hjälp av dagliga enhetsmöten.

På båda våra enheter finns ett brett urval av arbetsuppgifter, från enklare dagliga rutiner till mer avancerade uppgifter och längre projekt. Medlemmar väljer arbetsuppgifter efter intresse och förmåga, vilket kan vara allt från att hacka lök, renskriva ett protokoll eller städa en toalett, till att svara i telefon och koppla samtal i växeln, göra kassabokföring eller ta emot ett studiebesök på klubbhuset. Den som är nyfiken på enheternas arbetsuppgifter kan läsa mer här.

Stiftelsen Fountain House Stockholm

Stiftelsen Fountain House Stockholm är partipolitiskt och religiöst obunden. Den grundläggande målsättningen för verksamheten formuleras i stiftelsens stadgar. Verksamheten vid Fountain House Stockholm är utformad i enlighet med fontänhusens internationella riktlinjer.

Stiftelsen har en oberoende styrelse bestående av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter, verksamhetsrevisor, samt representanter för medlemmar och anställda vid Fountain House Stockholm.

Vår roll i lokalsamhället – Samverkan och nätverksarbete

Fountain House Stockholm samverkar med olika aktörer i lokalsamhället, Sverige och internationellt. Detta inkluderar praktikplatser, utbildning, sponsringssamarbeten och vårt engagemang i nätverk som arbetar för psykisk hälsa.

Praktik

Fountain House Stockholm tar varje år emot praktikanter från socionomutbildningar i Stockholm, eller från internationella högskolor och universitet. Vi tar också emot studenter från andra utbildningsprogram på korttidspraktik och fältstudier.

Utbildning

I samarbete med Ersta Sköndal Högskola (ESH) arrangerar Fountain House Stockholm varje höst den populära kursen Fontänhögskolan för socionomstudenter vid ESH, samt medlemmar och anställda från de olika fontänhusen i landet. Den en vecka långa kursen inkluderar föreläsningar om bl.a. makt och brukarinflytande, grupparbete och praktiskt arbete på fontänhuset.

EMPAD, Empowering adults with mental illness for learning and social inclusion, är ett utbildningsprogram i Fontänhusmodellen och socialpsykiatrisk rehabilitering, som utvecklats efter ett EU-projekt under åren 2010-2012. Fountain House Stockholm arrangerar denna utbildning en till två gånger per år för deltagare från hela Europa. Deltagarna kommer från nystartade fontänhus eller andra socialpsykiatriska verksamheter som vill ändra verksamhetsformer.

Sponsringssamarbeten

Vi samarbetar aktivt med våra grannar, d.v.s. affärsidkarna på Götgatsbacken och runt Medborgarplatsen. Många sponsrar oss med mat och andra gåvor i samband med högtider eller till den dagliga verksamheten. I samband med Ångestloppet, som Fountain House Stockholm arrangerar varje år, erbjuder många av handlarna särskilda rabatter för loppets deltagare i sina affärer, ställer upp som funktionärer, eller sponsrar oss med mat och dryck till försäljning eller priser till ett lotteri.

Nätverksarbete

Fountain House Stockholm är medlem i nätverket NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, i Stockholm, och nationellt genom Sveriges Fontänhus Riksförbund. Vi samverkar med NSPH i olika frågor och medverkar vid evenemang som NSPH arrangerar.

Fountain House Stockholm har två medlemsrepresentanter i brukarrådet för Psykiatri Södra Stockholm. Representanterna för medlemsgruppens talan på brukarrådets möten och håller fontänhusets medarbetare uppdaterade om aktuella frågor inom psykiatrin.

Visste du att vårt hus besöktes av

295

medlemmar från Januari i år fram tills december.

Snabbfakta

  • Vi riktar sig oss till personer mellan 18 och 63 år i hela Stockholmsområdet.
  • Hos oss blir man medlem.
  • Medlemmar arbetar på kontorsenheten eller köksenheten och kan välja mellan en mängd olika uppgifter.
  • Verksamheten är utformad i enlighet med fontänhusens 37 internationella riktlinjer.

Medlemsberättelse

Medlemsberättelse

Här får jag tid att utveckla mitt intresse

Robert

Fountain House Stockholm har för mig även inneburit att utvecklas socialt, att utveckla mig själv och att bli en ödmjuk och trevlig person.

Läs mer